[logo: Berguv Nord]

Målsättning

  • att bevara de naturligt förekommande arterna i livskraftiga och självreproducerande populationer inom hela deras utbredningsområde.
  • att förhindra genetisk utarmning genom att bibehålla en god individrikedom och en varierande artsammansättning.
  • att verka för skydd samt en ökning och stabilisering av populationerna för hotade och sårbara arter.
  • att genom anpassning av olika verksamheter,så långt som möjligt undvika att sällsynta och hänsynskrävande arter missgynnas.

Tillbaka till Berguv Nord
© Berguv Nord 1996-2012