Botniabanans miljöåtgärder för att förebygga fågelskador

 

Ett stort antal rovfåglar och ugglor avlider årligen till följd av kollisioner, eller kontakt med strömförande ledningar.

Populationen kan påverkas till antal, men även till utbredning.Vissa större arter drabbas speciellt och kan påverkas till utrotningens gräns.

 

Botniabanans livslängd planeras och byggs för 80-100 års livslängd och utformas med bästa kända teknik för att förebygga miljöskador och höja tillförlitligheten.

 

Berguv Nord ger följande förslag till åtgärder

 

1. Åtgärder som måste åtgärdas på starkströmsnätet.

-         Samtliga transformatorer isoleras för nerslackar och polskor.

-     Alla stolpar utformas så att större rovfåglar ej kan nyttja dem som sittplatser eller konstrueras så att fåglarna ej kan komma i kontakt med strömförande ledningar”

-         Hjälpkraftkablar, isoleras och hängs i samma höjd som strömförande   huvudkontaktledning för att förbättra ”varseblivningsfunktionen”!

Sådana åtgärder förbättrar även tillgängligheten och förhindrar uppkomst av ”ljusbåge” som förorsakas av att fåglar eller träd, kommer mot kraftkablar.

 

-    Utliggarrör på kontaktstolpar förses med stående avvisningsrör av plast eller annat isolerande material, för att hindra att en fågel kortsluter mot stolpen.

 

2. Åtgärder som bör vidtagas :

-         Broar och liknande i dalövergångar förses med varselklot el.jmfb på stag och ledningar.  Det är viktigt att isolerad hjälpkraftkabel är förlagd nära brobanan för att förhindra funktionen, som sittplats!

 

Åtgärder under pkt 2 måste vidtagas nära häckningsplatser, tunnelmynningar, sydliga bergbranter eller broövergångar!

 

Berguv NORD kräver ovanstående åtgärder införes i nybyggnationer och bör införas vid pågående serviceåtgärder på befintliga ledningar! Projektet hjälper gärna till med praktiska råd för att stödja åtgärderna

 

Berguv NORD

Andro Stenman

 

http://www.botniabanan.se/upload/pdf/projekttidningen/nr_7/tidning_nr7_sid12-15.pdf

http://mkb.slu.se/publikationer/rapporter/djur_infrastruktur.pdf     P 88

http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/bubo_bub.PDF